Arvostamme yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Mutta jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Olemme sitoutuneita käsittelemään henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten jäljempänä luetellut yhteisrekisterinpitäjät keräävät ja käsittelevät henkilötietoja yhteiseen rekisteriin yhteisiä tarkoituksia varten.

Jokaisella tässä tietosuojaselosteessa luetellulla rekisterinpitäjällä saattaa olla myös muita henkilörekistereitä, joita he ylläpitävät omien tietosuojaselosteidensa mukaisesti. Tutustu tarvittaessa myös näihin tietosuojaselosteisiin.

Toimintamme tai lainsäädännön muuttuessa saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän aika ajoin.

Yhteisrekisterinpitäjät yhteystietoineen

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavien yhteisrekisterinpitäjien yhteistä henkilörekisteriä:

 Mtech Digital Solutions Oy:n ja edellä kuvattujen muiden yhteisrekisterinpitäjien asiakasrekisteri

 • Mtech Digital Solutions Oy
  Urheilutie 6
  01370 Vantaa 

Mtech Digital Solutions Oy vastaa tässä kuvatun henkilörekisterin tietoteknisestä ylläpidosta ja toimii myös keskitettynä yhteyspisteenä tietosuojakysymyksiin liittyen.

 • Biocode Oy
 • Emovet Oy
 • Faba Osk
 • Finska Hushållningssällskapet r.f.
 • Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
 • Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 • ProAgria Keskusten Liitto ry ja sen jäsenet:
 • ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
 • ProAgria Etelä-Savo ry
 • ProAgria Etelä-Suomi ry
 • ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 • ProAgria Keski-Suomi ry
 • ProAgria Länsi-Suomi ry
 • ProAgria Oulu ry
 • ProAgria Itä-Suomi ry
 • ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f. ja sen jäsenet:
 • ProAgria Ålands Hushållningssällskap r.f.
 • ​Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 • ProEventus Oy

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa asiakasrekisteriä koskeviin kysymyksiin.  

Asiakaspalvelun yhteystieto on tuki@mtech.fi, puh. 09 85665959.

Postiosoite; Mtech Digital Solutions Oy, Asiakaspalvelu, PL 25, 01301 Vantaa.

Mtechin tietosuojavastaava vastaa suoraan tietosuojaan liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaavan yhteystieto on tietosuoja@mtech.fi

Rekisterin nimi

Mtech Digital Solutions Oy:n ja edellä kuvattujen muiden yhteisrekisterinpitäjien asiakasrekisteri.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Yhteisrekisterinpitäjät käsittelevät sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia yhteisiä käyttötarkoituksia ovat:

Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjähallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) palveluiden toimittamiseen liittyen. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.

Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle ja palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen sekä erilaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Yhteisrekisterinpitäjien liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Mtechin oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Asiakaspuhelujen nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Mtechin oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä

Markkinointi ja viestintä. Lain sallimissa rajoissa saatamme käsitellä henkilötietoja myös markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseksi, suoramarkkinointitarkoituksiin ja asiakaskirjeiden lähettämiseksi. Tämä voi pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin kohdentamista varten. 

Sopimusten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös sopimusten taikka lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä tietoja usealla eri perusteella, mutta varmistamme, että meillä on aina vähintään yksi lain määrittelemä käsittelyedellytys olemassa.

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi ja valmistelemiseksi ja oikeutetun etumme perusteella, joita ovat erityisesti palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen, asiakashallinta, suoramarkkinointi, asiakaspalautteiden käsittely ja koulutuspalvelut.

Mikäli sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää, saatamme käsitellä joitain henkilötietojasi suostumuksesi perusteella. Mikäli käsittelemme tietojasi vain suostumuksen perusteella, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Saatamme myös käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötunnusta käsitellään rajoitetusti tietyissä järjestelmissä esimerkiksi käyttäjän tunnistukseen ja yksilöintiin. Henkilötunnus säilytetään järjestelmissä aina salatussa muodossa.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta? 

Mtechin asiakasrekisteri sisältää pääasiassa seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus (rajoitetussa käytössä)
 • ​Osoitetiedot
 • ​​Puhelinnumero(t), fax
 • ​​Sähköpostiosoite
 • ​Asiointimaa ja –kieli
 • Tunnistustiedot (käyttäjätunnus/salasana)
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Tietojen luovutuskiellot ja suostumukset
 • Asiakkaan tilaamat palvelut ja niiden historiatiedot
 • Palveluiden käyttö- ja lokitiedot sekä historia

Mtech kerää ja säilyttää vain Mtechin toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset ja joiden käsittelytarkoitus on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. 

Tarpeettomaksi muuttuneet tai vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Mistä lähteistä keräämme tietoa?

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan mahdollisesti osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen sekä pilottiprojekteihin.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

Ketkä käsittelevät tietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät rekisterinpitäjien henkilöstöön kuuluvat henkilöt tämän tietosuojaselosteen mukaisia tehtäviä suorittaessaan. Rekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksia varten tässä tietosuojaselosteessa kuvatuille rekisterinpitäjille lain sallimissa rajoissa. 

Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu. Tällaisia alihankkijoita saatamme käyttää esimerkiksi markkinoinnin toteuttamisessa sekä henkilötietojen tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien ylläpidossa. Alihankkijamme eivät luovuta tietoja edelleen muille osapuolille eivätkä käytä niitä oman markkinointinsa toteuttamisessa.

Tietoja voidaan (vain nimi- ja osoitetietoja) luovuttaa henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin niille kohdassa 1. mainituille yhteistyökumppaneille, jotka toimivat sen toimeksiannosta ja lukuun.    

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Tietojasi ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Jos tietojasi kuitenkin olisi tarpeen siirtää EU:n ulkopuolelle tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietojen säilyttämisajat voivat perustua myös lainsäädännön vaatimuksiin. Tarvittaessa päivitämme tietojasi. 

Miten henkilötiedot turvataan ja suojataan?

Mtechin asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein alan yleisten standardien mukaisesti. Tiedot tallennetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän palveluksessa olevat nimetyt henkilöt. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Henkilötietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Palveluidemme ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttaminen saattaa ainakin osittain edellyttää sitä, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Tämä voi liittyä esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseen, sopimusten täyttämiseen ja laskuttamiseen. Osin henkilötietojen antaminen voi kuitenkin olla vapaaehtoista. Mikäli tällaisessa tilanteessa et halua antaa tietojasi, saattaa se tarkoittaa, että emme pysty toteuttamaan kaikkia tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia. 

Millaisia oikeuksia sinulla on?

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, siitä että hänen tietojaan käsitellään ja tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista. Asiakas voi tarkistaa perustietonsa osittain myös tunnistautuneena Mtechin verkkopalvelussa.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Mtech Digital Solutions Oy, Tietosuojavastaava, PL 25, 01301 Vantaa. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena Mtechin verkkopalvelussa, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli asiakkaan henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@mtech.fi 

Tiedon oikaisu 

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Käsittelyn rajoittaminen

Tietyissä tilanteissa asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Käsittelyn vastustaminen

Mikäli käsittelemme asiakkaan henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi asiakkaan oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli asiakkaan henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, asiakkaalla on oikeus saada hänen sähköisesti toimittamansa tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksia varten. Tämän voi tehdä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@mtech.fi.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi esimerkiksi lähettämällä tietojen tarkastusta koskevan pyynnön edellä kuvatulla tavalla tai ottamalla muutoin yhteyttä tietosuojaselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomaathan, että oikeuksien täyttäminen edellyttää, että tunnistamme asiakkaan. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköisesti tai puhelimitse asiakaspalvelussa. 

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin sähköpostilla, matkapuhelimella ja postilla.

Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

Kun asiakas on antanut kiellon, ei hänelle kohdenneta Mtechin suoramarkkinointia tai myyntiä puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Evästekäytäntömme

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voimme mm. saada tietoja, joiden ansiosta pystymme tekemään käyttökokemuksesta miellyttävämmän. Evästeillä voidaan myös esimerkiksi helpottaa kävijän tulevaa sivuston käyttöä.

Voimme luovuttaa tietoja sivustomme käyttäjistä esimerkiksi markkinointikumppanillemme, jotta se pystyisi kohdistamaan sivustojen sisältöjä paremmin.

Evästeitä voi hallita ja poistaa vapaasti. Lisätietoja evästeistä, niiden poistamisesta sekä hallinnasta löydät osoitteesta http://www.aboutcookies.org/ tai selaimen valikosta kohdasta Help.