Reittien tehokas optimointi – Miksi reittioptimointiin tulisi satsata?

Reittien optimointi on muovautunut yhä tärkeämmäksi tekijäksi liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla ja kriittiseksi keinoksi saavuttaa kilpailuetua. Työajan ja reittien suunnittelu sekä liikkuminen paikasta A paikkaan B luo tehottomuutta koko liiketoiminnalle, mikäli reittejä ei ole optimoitu huolellisesti. Sen vuoksi reittioptimointia ei tule aliarvioida, vaan ottaa se osaksi liiketoiminnan kilpailukyvyn kasvattamista. Tästä artikkelista saat lisätietoa syistä, joiden vuoksi reittien optimointiin on syytä panostaa liiketoiminnassa, jossa liikkuminen on osa yrityksen toimintaa.

Mitä reittioptimointi oikeastaan on?

Reittioptimoinnilla tarkoitetaan kuljettavien reittien suunnittelua siten, että valittu reitti on mahdollisimman lyhyt ja kuljetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, kun reitin varrella olevat pysähdykset otetaan huomioon. Tyypillisiä optimoitavia toimintoja ovat erilaiset kuljetustehtävät ja muut liikkuvan työn tehtävät, joissa palvelut suoritetaan asiakkaiden luona tai liikkumalla asiakkaan luota toiselle.

Reittioptimointi on yrityksen kilpailukyvyn toteuttamisen välineenä aivan ehdoton. Silloin, kun liikkuminen on olennainen osa liiketoimintaa, se on myös vastuussa suuresta osasta työhön kuluvia resursseja sekä siitä aiheutuvia kuluja. Liikkumisen ollessa suuri osa tehtävää työtä herääkin kysymys siitä, kuinka paljon resursseja ja aikaa liikkumiseen ja sen suunnitteluun kuluu?

Taloudellisten ja ajallisten resurssien optimointi

Yksi ilmeisimpiä syitä reittioptimointiin panostamiseen ovat taloudelliset resurssit ja niiden rajallisuus. Kun työssä kuljettava reitti optimoidaan, siitä aiheutuvat kulut, kuten polttoainekustannukset, saadaan minimoitua. Yksi suurista syistä on myös liikkumiseen kuluvat ajalliset resurssit, jotka itsessään aiheuttavat taloudellisia kuluja ja vaikuttavat vahvasti tehtävän työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Myös ihmisen laskentakapasiteetin rajallisuus aiheuttaa tarvetta reittioptimoinnille – parhaan ratkaisun löytämisen lisäksi sen etsimiseen käytettävä aika tulee minimoida, jotta ratkaisu olisi edelleen kannattava. Etenkin liiketoiminnassa, joissa reitit uusiutuvat usein, tulisi reittiratkaisujen löytyä korkeintaan muutamassa minuutissa päivien sijaan. Esimerkkinä tästä ovat päivittäin vastaanotettavat tilaukset, jotka on toimitettava asiakkaille jo saman päivän aikana.

Muutokset yrityksessä ja laissa

Yrityksissä tapahtuvat muutokset, kuten työntekijöiden määrän kasvu tai asiakaskannan laajeneminen ovat esimerkkejä tilanteista, jotka tekevät reittioptimoinnista tärkeän, elleivät suorastaan pakollisen työkalun. Liikkeellä olevien työntekijöiden määrän kasvaessa ja pysähdyksien moninkertaistuessa reittejä ei voi suunnitella enää pelkästään yhden henkilön kannalta optimaaliseksi. Kasvun myötä suunnittelussa tuleekin huomioida toimialueiden ja asiointipisteiden jakaantuminen työntekijöiden kesken päällekkäisyyksien ja turhien kilometrien välttämiseksi.

Yrityksissä tapahtuvien muutosten lisäksi myös laissa tapahtuvat käänteet vaikuttavat suuresti siihen, mitä liikkuminen aiheuttaa yrityksen liiketoiminnalle. Esimerkiksi työaikalaki ja sen asettamat rajoitteet lisäävät tarvetta reittien optimointiin ja tekevät reittioptimoinnista kriittisen työkalun useille yrityksille.