15.04.2017

Paikkatiedon hyödyntäminen on avain tehokkaampaan liiketoimintaan

Paikkatieto on osittain vielä aliarvostettu valttikortti nykyaikaisessa liiketoiminnassa, vaikkakin erilaiset paikannusta hyödyntävät palvelut ovatkin yleistyneet enenevissä määrin. Paikkatiedon hyödyntäminen avaa liiketoiminnalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia mm. toiminnan tehostamisen, markkinoinnin kohdentamisen sekä karttavisualisointien muodossa. Mutta mitä paikkatieto oikeastaan on ja millaisia hyötyjä se mahdollistaa liiketoiminnalle? Tästä artikkelista löydät lisätietoa näistä aihealueista.

Paikkatieto liiketoiminnassa – mitä se on?

Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, joka sidotaan tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. Tällaista tietoa on esimerkiksi asiakastietojen paikantaminen – missä nykyiset asiakkaat tai jopa potentiaaliset asiakkaat sijaitsevat. Tyypillisimpiä esimerkkejä sijaintitiedon hyödyntämisestä ovat erilaiset karttapalvelut sekä esimerkiksi säähavainnot.

Miltei millä tahansa yrityksellä on jo käytettävissään paikkatietoa, kuten asiakasrekisterissä ylläpidettävät asiakkaiden osoitetiedot. Eri asia on, onko tätä tietoa vielä hyödynnetty liiketoiminnassa. Asiakastietojen lisäksi mahdollista on paikantaa muun muassa rakennuksia, työntekijöitä ja reittejä – nämäkin vain muutamina esimerkkeinä.

Lisäksi jo yrityksissä olemassa olevaa asiakas- tai sijaintitietoa on mahdollista täydentää ulkopuolisten tietovarantojen avulla. Avointa dataa on nykypäivänä runsaasti saatavilla, joten miksi sitä ei hyödynnettäisi tuottamaan kilpailuetua liiketoiminnalle?

Analyysien tuottaminen ja päätöksenteon paraneminen paikkatiedon avulla

Yksi oleellisimmista hyödyistä, jonka paikkatieto liiketoiminnalle mahdollistaa, on analyysien tuottaminen. Ne taas osaltaan parantavat ja nopeuttavat päätöksentekoa, sillä päätökset on mahdollista tuottaa oikea-aikaisen faktatiedon pohjalta – ei vain hyvien oletusten valosta.

Konkreettinen esimerkki toiminnan tehostamisesta ja päätöksenteon paranemisesta on myyntityön kehittäminen täsmällisen tiedon avulla. Kun paikkatiedon ansiosta tiedetään tismalleen, missä yrityksen toimikenttä sijaitsee, pystytään myynnin toimintaa kehittämään entistä paremmin tämän tiedon valossa. Samoin markkinointia on mahdollista kohdentaa potentiaalisille asiakkaille hyödyntämällä paikkatietoa. Toisena esimerkkinä mainittakoon kiinteistön vuokraaminen tai omistaminen – kun saatavilla on ajantasaista paikkatietoa mm. potentiaalisten asiakkaiden sijainnista, helpottaa se päätöstä vuokrata tai ostaa kiinteistö.

Paikkatiedon hyödyntämiseen liittyy olennaisesti tiedon esittäminen visuaalisessa muodossa, mikä taas helpottaa tiedon havaitsemista jo nopealla silmäyksellä. Visualisoinnin ansiosta on mahdollista saada reaaliaikainen ja ymmärrettävä kuva yrityksen tilanteesta sekä reagoida välittömästi muutoksiin.

Paikkatieto mahdollistaa uudenlaisia keinoja toiminnan tehostamiseen jo nyt, mutta varmasti tulevaisuudessa yhtenä trendinä on IoT:n (Internet of Things) mukanaan tuomat keinot. Kannattaa siis rohkeasti pysyä mukana nykyajan kelkassa, sillä se on yksi kilpailukyvyn kasvattamisen elinehdoista.