Kunderna

IT-lösningar och tjänster för lantgårdar och rådgivningsorganisationer samt företag, samfund och myndigheter.
 
Vi är våra kunders långvariga kumpan, som via innovationsförmåga, bra betjäning, kvalitet samt förståelse för kundernas behov och verksamhet ger tilläggsvärde.
 

Exempel på lösningar för kunder:

ProAgria Keskusten Liitto

Mtech Digital Solutions Oy har tekniskt förverkligat ProAgria-nättjänster. Servicehelheten består av flera utvecklade program, som berör ledning av mjölkproduktion, analysering och resultatrapportering, som t ex Gårdsanalys och Hullkondition. Som nyaste tjänst har Kodata-tjänsten förverkligats.
 
ProAgria Keskusten Liitto är en landsomfattande centralorganisation för landsbygdsrådgivning, vars medlemmar är 16 ProAgriacentraler, som betjänar sina medlemskunder. Keskusten Liittos kärnkunnande är ägnat att förbättra lantgårdarnas och landsbygdsföretagens konkurrensförmåga, produktivitet och resultat. Som medlem i ProAgria-koncernen erbjuder Maaseutukeskusten Liitto sina kunder möjligheter till framgång.
 
 

Faba anl

På beställning av andelslaget Faba förverkligade Mtech Digital Solutions Oy ett SonniWeb-projekt, där man med hjälp av nättillämpningar utför valet av semintjurar ända från valda tjurmoderkandidater samt från uppföljning och köp av tjurkalvar till uppföljning av semintjurar. Systemet sammanknyter både avelns och seminverksamhetens behov och roller när det gäller tjurarnas hela livscykel.
 
Andelslaget Faba är ett specialiserat, heltäckande företag inom nötkreatursaveln i hela landet. Faba erbjuder avels-, semin- och rådgivningstjänster till finländska husdjursföretag för att utveckla djurmaterialet. Faba ägs av de finländska husdjursföretagarna.
 
 
 

Jord- och skogsbruksministeriet

Mtech Digital Solutions Oy förverkligade för det nationella nötregistret den öppna gränsytan (NAVRA), som grundar sig på WebService/XML-teknologin enligt SOA-arkitekturen och genom vilken nötregistrets data kan bokföras, upprätthållas och hämtas. NAVRA möjliggör direkt integration av primärproduktionen, industrins datasystem och programvaror med nötregistret. Numera ansvarar Livsmedelssäkerhetsverket Evira för NAVRA.
 
Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken, som berör hållbar användning av förnybara naturresurser. I lagstiftningsarbetet fungerar ministeriet som en del av statsrådet och Europeiska unionens beslutsfattande.
 
 
 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Mtech Digital Solutions Oy underhåller och utvecklar nötregistrets datasystem. I nötregistret har förverkligats som ett utvecklingsprojekt under senaste år bl a kadaverinsamlingssystem, distribution av tillfälliga öronmärken, rapportsystem för slakt- och förmedlingsdjur och eMärkes-system.
 
Livsmedelsverket Evira undersöker och övervakar kvalitet och säkerhet gällande livsmedel och jord- och skogsbrukshushållningens insatsmedel, djurens hälsa och välmående samt plantsundhet
Mtech Digital Solutions Oy underhåller och utvecklar Naseva- och Sikava-datasystem för ETT. Naseva är ett uppföljningssystem för nötgårdarnas hälsovård och Sikava är ett hälsoklassificeringsregister för svingårdar. Naseva och Sikava nyttjas av lantgårdar, veterinärer, mejerier och slakterier. Som en del av ett utvecklingsprojekt har förverkligats tjänsternas öppna gränsyta med lantgårdarnas och veterinärernas programvaror, samt integrering med Livsmedelsövervakningsverkets nöt- och svinregister.
 
ETT är en förening, som verkar både nationellt och internationellt och vars uppgift är att förbättra produktionsdjurens hälsa och behärska sjukdomsrisker.
 
 

Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund, MTK ry

Mtech Digital Solutions Oy förverkligade ett kravdefineringsprojekt gällande en ny medlemsregisterprogramvara åt MTK. Under projektets gång kartlades och analyserades MTK:s, samarbetspartners och användarnas behov och krav för ett nytt medlemsregister, samt via SEPA-förnyelse kommande förändringar.
 
MTK är en intresseorganisation för lantbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare och verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den har 160 000 medlemmar.
 
 
 

VikingGenetics

Mtech Digital Solutions Oy förverkligade för Viking Genetics en datalagringslösning i internordisk användning, där VG:s deltagarorganisationers landsvisa data nyttjas som hjälp vid gemensamt tjururval. Till datalagringsprojektet hörde integrering av data från alla tre deltagarländer, ett gemensamt mätbart system och en webtjänst för att dra nytta av informationen.
 
Svenska husdjursföreningar, danska Viking Danmark och finländska Faba äger VikingGenetics, som har över 30 000 kreatursägare som medlemmar. VikingGenetics säljer årligen närmare fyra miljoner spermadoser. Över 400 avkommebedömda tjurar årligen gör VG till en av de största avelsföretagen i världen.
 

www.vikinggenetics.fi