Täsmäviljelyllä kannattavuutta tuotantoon – Mtechin täsmäviljelykyselyn tulokset

Mtech kysyi syyskuussa asiakkailtaan täsmäviljelystä. Kannattavuuden parantaminen ja ympäristön kuormituksen vähentäminen osoittautuivat kyselyn vastauksissa ylivoimaisesti suosituimmiksi tavoitteiksi täsmäviljelytoimien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suurin osa vastanneista kokee täsmäviljelyn olevan tärkeässä roolissa tuotannon kannattavuuden parantamisessa; tuotantopanosten tarkempi kohdentaminen ja siten niiden käytön vähentäminen sekä sadon parantaminen olivat kyselyyn vastanneiden ensisijaisia täsmäviljelyn tavoitteita. Viljelijöiden vastauksissa nousi tärkeänä tekijänä esiin myös ympäristön kuormituksen vähentäminen.

Kysymys täsmäviljelyyn käytettävistä peltoviljelyn toimenpiteistä osoitti lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön tarkennuksen olevan kaikkein suosituimpia toimenpiteitä, joihin täsmäviljelyn keinoin halutaan vaikuttaa. Vaihtelevat maalajit kasvulohkon sisällä voidaan täsmäviljelyssä huomioida tarkasti ja näin ollen tuotantopanokset on mahdollista kohdentaa siten, että lohkojen sisäisiä satoeroja pyritään minimoimaan.  Lisäksi hieman alle puolet vastaajista toivoi pystyvänsä tehostamaan koneiden käyttöä täsmäviljelyn avulla.

 

Vanhentunut konekanta nostaa täsmäviljelyn aloituskynnystä

Yli 70 % vastanneista kertoi täsmäviljelytoimien käyttöönoton vaativan lisäinvestointeja tilalla, ja erityisesti konekannan ikä koettiin vastaushetkellä ratkaisevasti rajoittavaksi tekijäksi täsmäviljelyn aloittamista suunniteltaessa. Vanhan konekannan päivittäminen vastaamaan täsmäviljelyssä tarvittavia teknisiä vaatimuksia koettiin hankalaksi, sillä markkinoilla arveltiin olevan heikosti tarjolla helposti käyttöönotettavia käytännön ratkaisuja. Ajan puute, kimppakoneet, lainsäädäntö ja luomutuotantoon siirtyminen tulivat vastauksissa esiin niin ikään haittaavina tekijöinä täsmäviljelyn aloittamista ajatellen.

 

Tuki ja tieto edesauttamaan täsmäviljelyn aloittamista

Jotta täsmäviljelyä uskalletaan aloittaa, vastaajista yli puolet toivoi saavansa enemmän tietoa täsmäviljelystä sekä siihen tarvittavien ohjelmistojen käyttämisestä. Vastaajista 45% esitti, että täsmäviljelytoimien käyttöönottoa edistäisi käytettäviin työkoneisiin tarjottava tuki. Vastauksissa nousi esille myös mahdollisen henkilökohtaisen sparraajan ja valmiita ratkaisuja tarjoavan urakoitsijan helpottavan täsmäviljelyyn ryhtymistä.

 

Minun Maatilani Wisu avuksi täsmäviljelyyn

Laaditun viljelysuunnitelman pystyy uudistuvassa Wisussa viemään käytäntöön asti ISOBUS-yhteensopivien tehtävätiedostojen muodossa. Tilan lohkoille on jatkossa mahdollista laatia esimerkiksi lannoitusta varten paikkakohtainen annostelukartta, jonka mukaan lannoitteenlevittimen levitysmäärä säätyy lohkolla työtä tehtäessä. Muita uusia ominaisuuksia uudistuvassa Wisussa ovat mm. satokarttojen ja omien ilmakuvien tuontimahdollisuus, joilla saadaan lisää hyödynnettävää aineistoa talteen tulevien viljelysuunnitelmien ja tehtävien laadintaa varten.

Lue lisää täsmäviljelystä ja uudistuvasta Wisusta.